KVKK Aydınlatma Metni

Turkuaz Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi .

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Turkuaz Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

a)Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında  Denizli Ticaret odası 19435 sicil sayısında kayıtlı 0871026977200010 mersis numarasına sahip Akçeşme Mah. 2053 Sok. No:3 Merkezefendi DENİZLİ adresinde mukim Turkuaz Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Turkuaz Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizi Toplama Amacımız, Yöntemimiz, Hukuki Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz, KVKK'nın belirlediği  genel hukuki ilkeler çerçevesinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, şirketimizin ticari politikalarını belirlemek, ticari faaliyetlerimizi sürdürmek, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamak, şirketimiz ile hukuki ilişkiye giren kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kimlerle Paylaşıyoruz

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Turkuaz Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından tahdidi olmamak üzere aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

- Orta ve uzun vadede ticari politikalarımızın tespit edilmesi, planlanması, uygulanması

- Yürüttüğümüz ticari faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak

- İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz gerçek kişilerin, ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması

- Turkuaz Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin ticari itibarının ve kamuoyu nezdinde oluşturduğu güvenin korunması

- İnsan kaynakları faaliyetlerimizin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olmak

- İstihdam politikalarımızın yönetilmesi

-Üçüncü kişilerle yaptığımız veya yapabileceğimiz sözleşmelerle

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde mevzuata uygun olarak gerekli idari ve teknik güvenlik önlemleri alınmaktadır.

d) Veri Sahibi Olarak KVKK Madde 11 Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar

Mevzuat gereği, kişisel verilerinizi işleyen veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz

- Kişisel verinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenme

- Kişisel verileriniz tarafımızca işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

- KVKK'nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak içinTurkuaz Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ ne yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Turkuaz Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular kanun gereği mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Tarafımıza yapacağınız başvurular ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.turkuaztex.com  internet adresimizde yer alan örnek formu kullanarak iletebilirsiniz.

e) İletişim Bilgilerimiz

(d) bendinde sayılan sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için;

-Kimlik Bilgilerinizi

- Kullanmak istediğiniz hakkı

- Talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamalarınızı

içeren internet sitemizdeki Başvuru Formunu, belirlenen yöntemler ile tarafımıza gönderebilirsiniz.

TURKUAZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AKÇEŞME MAH. 2053 SOK. NO:3 MERKEZEFENDİ DENİZLİ